Samordningsförbundet i Blekinge

FINSAM-DAGEN 2023

NAtionell Finsamkonferens 16 maj

FINSAM-konferens 2024 

16 maj 2024 09:00-16:00 

En dag av inspiration och lärande:

 • Omvärldskunskap från de fyra parterna

 • Individen som samhällets dolda resurs

 • Glädje på jobbet

 • Tillit i praktiken i Blekinge

Målgrupp är parternas politiker, chefer och personal. Konferensen är avgiftsfri och sänds endast live - ingen inspelning görs.

Anmäl dig senast den 1 maj! 

Ansökan om finansiering

Samordningsförbundet utvecklar medlemmarnas rehabiliteringsverksamhet.  

Förbundets medel för finansiering av verksamhetsutveckling ligger numera fördelad på respektive kommun i syfte att skapa långsiktiga förutsättningar för samverkans- och verksamhetsutveckling.

I lokala samverkansgrupper arbetar parterna i fyrpart med gemensam idé-utveckling för hur rehabiliteringsverksamheterna ska utvecklas och hur FINSAM-medlena stödjer utvecklingen av samhällets rehabilitering bästa sätt. 

Förbundets styrelse fattar beslut om finansiering utifrån den samverkade strategiska och taktiska inriktningen som föreslås utifrån parternas samverkan i de lokala samverkansgrupperna.  

Mer information om ansökningsprocessen hittar du här.

Process för finansiering av verksamhetsutveckling 2024 

Nu är processen för finansiering av verksamhetsutveckling för 2024 avslutad. Nedan hittar du information om vilka beslut förbundet tagit inför den processen och hur planen som följdes såg ut. 

Känn dig alltid välkommen att kontakta förbundschefen för dialog kring både process och mallar!

Förbundets beslut

Förbundet har fattat flera beslut som innebär att förbundet inför budgetår 2024 lanserar en finansieringsmodell där fem geografiskt orienterade individinsatser som täcker hela Blekinge söker finansiering för ett år i taget.

De senaste besluten togs den 17 mars 2023 då förbundet beslutade:

 • Att tillgänglig budget för förlängning av kommunala individprojekt under 2024 uppgår till 9,000 000 kr.

 • Att förbundschefen uppdras att ta fram ett förslag till ansökansmall som balanserar de traditionella kraven vi haft på projektansökningar med att ge individverksamheterna bättre förutsättningar till ökad utvecklingstakt med större öppenhet för verksamhetsutveckling och identifiering av system- och strukturförändrande resultat i förbundets individinsatser.

Styrelsen fastställde även budget för 2023. I budgeten finns en plan för 2024 som utgör en möjlig fördelning av medel till fem kommunala individinsatser. Förbundet kan komma överens om annan fördelning inom beslutad budgetram. 

Ansökningsmallar

Ansökningsmallar har skickats till projektägarna för de fem kommunala individprojekten Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg och Olofström.

Plan för ansökningsprocess

 • 30 mars: Förbundschefen distribuerar ett förslag till ansökningsmall till de fem kommunala projektägarna. 

 • 4 april: Dialog med processledare för individinsatser rörande ansökningsmallen

 • 21 april: Ansökningsmallen planeras vara färdigställd

 • 27 april: Medarbetarträff - individinsatserna kan arbeta med gemensam idé-utveckling kring innehåll i individinsatserna

 • 1 september: Sista dag för ansökan

 • 18 september: Underlag för beslut skickas till styrelsen

 • 25 september: Styrelsen fattar beslut om finansiering av individinsater 2024

FINSAM-DAGEN 2023

FINSAM är VI! - och Vi träffades på Kreativum i karlshamn för en spännande och interaktiv dag där 130 FINSAM-vänner och identifierade vilka grupper de verkar i som är avgörande för Blekinges samordnade rehabilitering. Tillsammans stärkte vi grudnen för hur dessa grupper ska bli varmare och hur vi kan bli smartare tillsammans genom Kollektiv intelligens!

Högaktuell forskning visar hur samhällets rehabilitering av individer till arbetsmarknaden kan bli dubbelt så effektiv.

För att hjälpa dubbelt så många behöver vi samhällsaktörer utveckla kollektiv intelligens och varma arbetsgrupper där vi blir smartare tillsammans och samarbetar bättre för att hitta lösningar för individer i de organisatoriska mellanrummen.

Vårt förändringsarbete handlar mycket om utvecklade förhållningssätt och kultur.

Forskningen visar att alla nivåer måste vara engagerade. Därför bjöd samordningsförbundet in politiker, verksamhetsledare, chefer och personal till en heldag där vi nyfiket tog oss an forskningsresultaten och utvecklade våra förutsättningar för kollektiv intelligens och varma arbetsgrupper. 

Medarbetarträff 24 oktober

Äntligen är det dags för medarbetarträff igen. Här möts Blekinges konsultationsteam och individinsatser och tänker tillsammans och skissar på hur verksamheterna ska kunna utvecklas på bästa sätt!

"Handledarareffekten"

 • med stöd i forskning

BIP är dansk forskning på vad framgångsrika rehabiliteringskontakter har gemensamt. Kontakter mellan 400 handläggare och 4000 deltagare under 4 år gav 64 000 mättillfällen som kompletterades med djupintervjuer och registerdata.

Forskningen fann att framgångsrik rehabilitering utmärks av:

 • Handledarens tilltro till individens möjligheter till jobb

 • Arbetsmarknadsinsatser ska ges parallellt med sociala, kompetenshöjande och hälsofrämjande insatser - utan avbrott.

 • Individen slipper handledarbyten.

Slutsatserna ovan är starkt kopplat till förhållningssätt, organisering, och tilltro i de organisationer som tillhandahåller rehabilitering. Utveckling av samverkan mellan parterna är komplext, men BIP visar att det är aktörernas förhållningssätt som avgör utfallet för individerna. Därför satsar Samordningsförbundet i Blekinge långsiktigt och uthålligt på just samverkan!

Kunskapsdag BIP

Kunskapsdag BIP i maj 2022 berättade forskningschef Charlotte Liebak Hansen om forskningen, de nya kunskaperna och vad Blekinge behöver göra för att lyckas med samordnad rehabilitering.

Blekinges aktörer bjöd in sina politiker, sin tjänstemannaledning och personal så att alla fick kunskap om den BIP-resa som Blekinge kommer genomföra de kommande åren. 140 personer tog chansen att medverka den här gången. Vi planerar att ge möjlighet till ytterligare en Kunskapsdag framöver och återkommer med datum.

Just medverkan från politik, tjänstemannaledning och personal pekar BIP-forskningen ut som avgörande för framgång i samordnad rehabilitering.

De bildspel som visades hittar du här.

Länkar till diverse information från Växthuset med bl.a. information om BIP på svenska hittar du längst ner på den här sidan.

Ansökningshandlingar & mallar

Dokument
Innehåll

Handledning
Guide till projektutveckling och ansökan


Hämta
Ansökningsblankett
Ansökningsblankett för projektmedel


Hämta
Budgetmall
Budgetmall 2021-2024


Hämta
Planeringsförutsättningar
Planeringsförutsättningar för projekt med start 2021


Hämta
Lägesrapportmall
Lägesrapport för projektmedel


Hämta
Slutrapportmall
Slutrapport för projektmedel


Hämta
Samverkansavtalsmall
Mall för förslag till samverkansavtal


Hämta
Rekvisition
Mall för rekvisition


Hämta
Superscript

Sidrubrik. Ersätt med eget innehåll

Lägg till din egen undertitel för blocket

Detta är en blockbeskrivning. För att ändra den kan du klicka på texten och ersätta den med ditt eget innehåll. Använd det här utrymmet för att konvertera sidans besökare till kunder med ett erbjudande